Hop til indhold

En række samtaler med en psykolog. Øvelser eller teknikker, som en PPR-psykolog træner med barnets forældre eller skoleklasse. Det er eksempler på lettere behandlingsindsatser, som har positiv betydning for børn og unge. Det viser en ny evaluering af et forsøg i 37 kommuner.

Kommunerne har fra 2020 til 2023 udviklet og afprøvet lettere, målrettede behandlingsindsatser til børn og unge, der er i psykisk mistrivsel eller har symptomer på psykiske lidelser. Børnene og de unges familier og skoleklasser har også været inddraget.

PPR-medarbejderne vurderer samlet set, at børn og unge er i mindre psykisk mistrivsel, efter de har modtaget lettere behandling. Børnene peger også selv på, at deres trivsel er styrket. De oplever højere livstilfredshed og føler sig mindre ensomme ved afslutningen af den lettere behandlingsindsats.

Erfaringerne herfra kan kommunerne anvende ved implementering af lettere behandling fremadrettet, for eksempel i forbindelse med implementeringen af det nye lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel og med symptomer på psykisk lidelse.

VIVE finder imidlertid også en lille negativ udvikling i elevernes sociale trivsel, ligesom fraværet generelt også stiger efter et behandlingsforløb. Ifølge VIVE bør der derfor være opmærksomhed på, hvordan man sikrer, at positive resultater for børn og unge fastholdes i skolen.

Blandt dem, der har modtaget lettere behandling, er der en overrepræsentation af piger og børn/unge med emotionelle udfordringer, børn og unge af højtuddannede mødre og børn og unge af dansk oprindelse, fremgår det af evalueringen.

”For mange elever venter i dag for længe på at få den rette hjælp. Derfor har vi i den aftale om folkeskolen, vi indgik inden påske, afsat ekstra midler til PPR. Det er fuldstændig afgørende, at der sættes tidligt ind. Samtidig er det en ambition for regeringen, at PPR i højere grad end i dag får mulighed for at fokusere på klassefællesskabet, frem for primært at have blik for den enkelte, og at PPR rykker tættere på skolerne. Det er der mange kommuner, der har gode erfaringer med, og evalueringen bekræfter, at det er vigtigt, når børn med begyndende mistrivsel skal hjælpes,” siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

”Stadig flere forældre oplever desværre, at deres børn rammes af angst eller skolevægring, og de er i risiko for at få forværret deres psykiske mistrivsel, hvis ikke de får tidlig hjælp. Perspektiverne ved de behandlingstilbud, som kommunerne har afprøvet i PPR-regi, er derfor lovende. Evalueringen viser, at flere af børnene og de unge har fået det bedre, efter de har været i lettere behandling, og erfaringerne vil kunne indgå i kommunernes arbejde med at etablere et nyt, lettilgængeligt behandlingstilbud for børn og unge.” siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde.

Evalueringen har også set på implementeringen af de lettere behandlingsindsatser i PPR. Konklusionen er, at det er vigtigt med tydelige procedurer for PPR-medarbejdernes samarbejde med pædagoger og lærere.

Om projektet

Forsøget med at styrke indsatsen i PPR er gennemført med midler fra satspulje-projektet om en styrket indsats i PPR, der blev aftalt i 2018. Bag det samlede projekt med forsøg med lettere behandlingstilbud i PPR står Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), Social- og Boligstyrelsen (SBST) og Sundhedsstyrelsen (SST).

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har evalueret projektet.

Fra 2020 til 2023 blev der uddelt cirka 100 millioner kroner til, at PPR i 37 kommuner kunne udvikle og afprøve lettere behandlingstilbud.
I februar 2024 blev der fremsat et lovforslag, der handler om, at alle kommuner fra 1. juli 2024 skal etablere et lettilgængeligt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel og med symptomer på psykisk lidelse. Kommunerne bestemmer selv, hvor tilbuddet organisatorisk skal placeres i kommunerne, herunder om det skal placeres i sammenhæng med PPR.